Privacy Policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe Europese privacywetgeving heeft grote gevolgen voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt.

Binnen Brainscore verzamelen we niet alleen je persoonsgegevens zoals naam, adres- en contactgegevens maar ook gegevens met betrekking tot je fysieke en geestelijke gesteldheid, levens- en voedingspatronen, gegevens over de uitgevoerde coaching, begeleiding, adviezen en resultaten.
In naleving van de AVG informeer ik je via onderstaande privacyverklaring over de wijze waarop ik persoonsgegevens verzamel en bewaar, met welk doel, hoe ik je gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan mij verstrekte persoonsgegevens.

Verantwoordelijjkheidsverklaring:
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en de dienstverlening van Brainscore. De heer D.L. Bons, eigenaar van Brainscore (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72317256) is als functionaris voor de gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Brainscore streeft ernaar om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de privacygevoelige gegevens en vertrouwelijke data welke je bij Brainscore aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt Brainscore de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Website, webhosting:
Van geregistreerde gebruikers op onze website worden persoonsgegevens opgeslagen binnen het gebruikersprofiel.
Er zijn door Brainscore passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van de website zoveel mogelijk te voorkomen zoals de toepassing van SSL-encryptie, diverse inlogbeveiligingen en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt. Deze back-up gegevens worden opgeslagen op een externe, beveiligde harddiskdrive in privébezit van Brainscore.

Verwerking Persoonsgegevens:
Voor het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot één van de geboden diensten van Brainscore is het noodzakelijk van iedere cliënt een cliëntendossier samen te stellen. Het dossier bevat o.a. aantekeningen over de fysieke en geestelijke gesteldheid, levens- en voedingspatronen, gegevens over de uitgevoerde diensten, adviezen, resultaten en verslagen.
Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. De financiële administratie is in eigen beheer. Ook worden gegevens uit het cliëntendossier aan anderen verstrekt wanneer dit wettelijk is voorgeschreven.
Door het gebruik van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het contactformulier) verzendt je bepaalde persoonsgegevens naar het e-mailadres van Brainscore. Brainscore bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Brainscore worden verstrekt om te verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden door Brainscore verwerkt:
NAW-gegevens
Geslacht
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Medische gegevens
Fysieke gesteldheid
Geestelijke gesteldheid
Vaardigheden
Leefgewoontes (slapen en eten)
Wensen, motivatie, doelstellingen
Gegevens over je activiteiten op deze website zoals locatie, IP-adres en browsertype
Gegevens voor afspraak/planning
Persoonlijke plan van aanpak
Overzicht van huiswerkopdrachten

Grondslag voor gegevensverwerking:
Brainscore mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als Brainscore dit doet op basis van een juridische grondslag. Brainscore verwerkt jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en Brainscore, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking:
De persoonsgegevens die door Brainscore worden verzameld in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst, worden gebruikt of verdienen inzage voor de volgende doeleinden:
Bijhouden van jouw cliëntendossier
Bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren
Bijhouden van wijzigingen in jouw algemene gesteldheid (fysieke en geestelijk)
Bijhouden van voortgang binnen alle aspecten van de doelstellingen
Inplannen van afspraken
Interne kwaliteitsproces ter verbetering van de dienstverlening van Brainscore
Uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten
Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen of profilering gedaan met de door jou aangeleverde gebruikersgegevens.

Bewaartermijnen:
Brainscore bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting en indien noodzakelijk, met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Het initiatief tot langer bewaren mag ook vanuit jouw verzoek komen.
De debiteurenadministratie ten behoeve van Brainscore wordt gedurende 7 jaren bewaard in verband met wettelijke fiscale bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen:
Om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Brainscore passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Het gaat hierbij om het gebruik van up-to-date antivirussoftware op de werkplek en daarnaast worden de privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data goed beveiligd met persoonsgebonden gebruikersnamen en (sterke) wachtwoorden.
De dataopslag van Brainscore waarop persoonsgegevens worden bewaard is voorzien van een professionele en moderne firewall en staat niet in rechtstreekse verbinding met het internet. De data wordt door middel van een externe, offline Back-up oplossing veiliggesteld.

Rechten:
Wanneer je persoonsgegevens aan Brainscore hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je het recht op inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming en het verwijderen/vernietigen van (delen van) jouw gegevens. Ook kun je Brainscore verzoeken om jouw gegevens aan jezelf over te dragen, een kopie te ontvangen van jouw gegevens of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens.
Je hebt het recht op verwijdering en vernietiging van jouw privacygevoelige persoonsgegevens of vertrouwelijke data. Dit verzoek dient Brainscore binnen drie maanden uit te voeren, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de betrokken patiënt(e), of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.
Je kunt jouw beslissing met betrekking tot jouw gegevensverwerking altijd wijzigen en/of intrekken. Verwijdering en vernietiging van jouw gegevens is echter een permanente beslissing welke niet ongedaan kan worden gemaakt.

Je kunt jouw verzoek tot inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming of het verwijderen/vernietigen van (delen van) jouw gegevens bij Brainscore kenbaar maken door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, dit kan via het contact formulier op onze website. Brainscore streeft ernaar om zo spoedig mogelijk maar ten minste binnen vier weken op jouw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens:
Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop Brainscore met jouw gegevens omgaat, dan kun je een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je hier: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacy policy:
Brainscore behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring waar nodig aan te passen. Brainscore raad je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. Bij belangwekkende wijzigingen stellen wij je persoonlijk op de hoogte van de wijziging(en).

Verdere vragen of omkeringen?
Heb je nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy policy? Dan kun je hiervoor contact met Brainscore via het contact formulier op onze website.