Algemene voorwaarden
Brainscore - Algemene voorwaarden:

1. Toepasselijkheid
1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op alle door twee partijen getekende overeenkomsten;
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Definities
2.1. Brainscore wordt in de algemene voorwaarden beschreven als ‘ons’ ofwel ‘wij’.
2.2. Waar ‘deelnemer(s)’ geschreven is, moet worden verstaan éénieder die zich heeft verbonden aan een schriftelijke overeenkomst.
2.3. In het geval van minderjarige deelnemer wordt hierbij ook de (natuurlijke) rechtspersoon (ouders/verzorgers) bedoeld, welke een contractuele overeenkomst met ons is aangegaan.
2.4. Onder een kortdurend traject verstaan wij: een traject waarbij een overeenkomst van korter dan één maand is aangegaan.
2.5. Onder een langdurig traject verstaan wij: een traject waarbij een overeenkomst van langer dan één maand is aangegaan.

3. Aanmelding en Inschrijving
3.1. Aanmelding voor deelname aan een traject van Brainsscore dient te geschieden door een afspraak te maken via de contactpagina via onze website of door telefonisch contact op te nemen.
3.2. Na het maken van een afspraak zal worden besproken of beide partijen met elkaar gaan samenwerken. Hierna zal een overeenkomst worden opgesteld en aangegaan door beide partijen. De overeenkomst zal zo snel mogelijk worden opgesteld maar wordt uiterlijk binnen 14 dagen na akkoord toegezonden.
3.3. De aanmelding is definitief op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

4. Bedenktijd
4.1. Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst bestaat er de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen.
4.2. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het termijn van 14 dagen na ondertekening is afgelopen of er gebruik wordt gemaakt van het traject.

5. Betalingsvoorwaarden – Procedure
5.1. Bij een kortdurende overeenkomst zal altijd een factuur na afloop van het traject worden gestuurd.
5.2. Bij een langdurige overeenkomst zal altijd een factuur worden gestuurd op de 25e van de maand.
5.3. Na het verzenden van een factuur hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na de datum op de factuur.
5.4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij beide partijen vooraf anders zijn overeengekomen.
5.5. Betaling mag nooit later zijn dan de wettelijke termijn van 30 dagen.
5.6. Indien deelnemer in gebreke blijft in de betaling dan is de gebruiker van rechtswege in verzuim.
5.7. Deelnemer is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.8. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
5.9. De betaling dient u over te maken op rekeningnummer van Brainscore o.v.v. naam deelnemer + factuurnummer.
5.10. Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen het gestelde betalingstermijn.

6. Afmelding
6.1. Met de ondertekening van de overeenkomst heeft de deelnemer zich definitief ingeschreven voor deelname aan het traject.
6.2. In geval van ziekte of afwezigheid dient de deelnemer(ouder(s) verzorger) zich af te melden bij Brainscore. Voor contactgegevens zie www.brainscore.nl
6.3. De dagen gaan in principe altijd door, maar Brainscore behoudt het recht tot het eventuele vervallen van een dag(en). Wij zullen ons uiterste best doen om een andere trainingsdag in te plannen. Wij zullen u per e-mail of telefonisch op de hoogte stellen.
6.4. Tussentijdse beëindiging van het traject kan alleen schriftelijk geschieden. Bij beëindiging van een langdurig traject geldt voor beide partijen een opzegtermijn van één maand.
6.5. Tussentijdse beëindiging van het traject kan alleen schriftelijk geschieden. Bij beëindiging van een kortdurend traject geldt voor beide partijen géén opzegtermijn.

7. Aansprakelijkheid en Gedrag
7.1 Brainscore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/ diefstal, materiële schade en/ of blessures.
7.2. Bij intake van een nieuwe deelnemer, zal een medisch formulier worden ingevuld.
7.3. Brainscore kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische calamiteiten of complicaties.
7.4. Wij verzoeken de deelnemer(s) op tijd aanwezig te zijn. Mocht(en) de deelnemer(s) niet op tijd zijn, zal de geplande tijd doorlopen en worden gefactureerd.
7.5. Van de deelnemer(s) wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainer alsmede ten opzichte van de overige deelnemer(s).
7.6. Indien een deelnemer zicht niet correct gedraagt, zullen wij de deelnemer waarschuwen en indien nodig uitsluiten van de activiteit en het de volgende activiteit weer aankijken. Blijft dit het geval dan zullen wij met ouders en de deelnemer in gesprek en indien nodig deelnemer moeten uitsluiten van het traject zonder restitutie van het reeds betaalde bedrag.

8. Privacy Policy
8.1. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden wordt er automatisch akkoord gegaan met onze privacy policy

9. Klachten
9.1. Indien er klachten zijn naar aanleiding van de uitvoering/ handeling van en tijdens trainingen dient u deze binnen een week na constatering te richten aan bij uw bekende e-mailadres of telefonisch contact op te nemen. Klachten na een week van constatering worden niet in behandeling genomen.

10. Disclaimer
10.1. Brainscore is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van de activiteiten van Brainscore of toepassing van de behandelde oefenstof.
10.2. Brainscore bepaalt welke aanmeldingen ze wel en niet accepteren zonder opgaaf van reden.
10.3. Alle oefenstof, trainingen, verslagen en overige administratieve documenten die worden toegestuurd, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze documenten of bijlages te delen met derden, zonder hier vooraf schriftelijk toestemming te hebben gehad van Brainscore.
10.4. De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. Alle geschillen van welke aard dan ook verband houdende met en/ of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland
10.5. De algemene voorwaarden worden regelmatig gewijzigd naar aanleiding van de Nederlandse wetgeving. Bij wijziging van de algemene voorwaarden ontvangt u een e-mail met de daarin gewijzigde voorwaarden.

Brainscore, gevestigd te Alkmaar, Nederland.